«


Clitocybe pruinosa  
Clitocybe pruinosa - trosi

    1. trosi so merili od 5,3 x 3,5 µm.
        Preparat v Melzerju.