Exidia pithya  Alb.&Schw.: Fr.
Exidia pithya - smrekova zamazanka
© matevě koncilja

«