Xylaria hypoxylon (L.) Grev.xylaria hypoxylon
© matevě koncilja