Dialonectria episphaeria   (Tode:Fr.) Cooke

= Nectria episphaeria (Tode:Fr.)Dialonectria episphaeria
© matevě koncilja

mehr/mikro.