Xylaria hypoxylon  (L.) Grev.xylaria hypoxylon
© matevě konciljadruge slike: xylaria hypoxylon