Protostelia (Protosteliomycetes)

Ordnung: Protosteliales

   Familie: Ceratiomyxaceae

      Ceratiomyxa fruticulosa/

      Ceratiomyxa porioides/